KOMUNIKOLOGIJA SKRIPTA PDF

Komunikologija,Univerzitet,Zurnalistika,Novinarstvo,Univerzitet u Novom Sadu, Znak,Agencijsko novinarstvo,Ideologija,Internet,Internetsko novinarstvo. Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA MEGATREND UNIVERZITET Beograd Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA Izdaje. jQuery skripta – Fakultet Organizacionih Nauka Komunikologija- SKRIPTA Skripta iz Makroekonomije: inflacija, nezaposlenost, devizni kurs, realni devizni.

Author: Dinris Dolabar
Country: Tajikistan
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 25 July 2010
Pages: 191
PDF File Size: 5.53 Mb
ePub File Size: 8.16 Mb
ISBN: 425-5-15065-117-4
Downloads: 74904
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grojora

Komunikologija – skripta – Documents.

Jedna od njih je izgon iz grupe, koja potvruje usamljenost, izoptenost kao jednu od najteih kazni. O ostalim odlikama masovne komunikacije, bie posebno rei.

Megatrend – Komunikologija – Zorica Tomic

Isto znaenje ima i stariji, grki termin doxa. Drugim reima, skripha se informacija razume kao novo znanje, poruka predstavlja oblikovanu informaciju. Komunikologija, priprema za ispit Documents. Rana literarna javnost koja se formira u engleskim kafanama coffee-housesfrancuskim salonima salons i nemakim kafanskim drutvima, predstavlja prethodni oblik javnosti koja kritiki i politiki deluje.

Ovu vrstu mase konstitue zajedniko odbijanje, a onaj ko popusti i prekri zabranu postaje predmet prezira.

Hobs – Levijatan Skripta

U antici muzej je dom muza, dakle, nije vezan uz predmete i njihovo skupljanje. U masi otupljuju intelektualne sposobnosti individuuma za raun oslobaanja prvobitnih instikata. Prirodne rijetkosti zauzimaju svoje mjesto u riznicama. Stvaranje kontaktaInterpersonalna komunikacija predstavlja svojevrsno stvaranje kontakta sa drugim ljudima, bilo da je direktna ili da zahteva oreenu tehnoloku podrku telefon, kompjuter, video itd. Individuum je bie koje se emancipuje iodvaja od ukih prirodnih odnosa svojom upuenou na drutvo.

Nekad prou i godine prije nego to sve bude na okupu, a ovjek moda mora pretrpeti dugo odricanje radi ovog kratkotrajnog izobiljaMasovna komunikacija i masovna kultura1.

Megatrend revija Megatrend revew Logiki-objektivni Estetsko- subjektivni Drutveni kodoviLogiki-objektivni kodovi Paralingvistiki jeziki releji, jezike zamene, jeziki pomonici Praktini Epistemoloki taksinomije, algoritmi i pseudoepistemoliki tzv. Javno mnenjePojam javnog mnenja neraskidivo je vezan sa kategorijom graanske javnosti.

  DESCARGAR LIBRO PAPELUCHO DETECTIVE PDF

Za publiku u ovom smislu, karakteristina je interakcija i normativna regulacija. Karakteristike masovne kultureKriterijum kvantiteta Kriterijum standardizacije Homogenizacija uproavajua, imanentna, mehanika Odlike masovne komunikacije Formalna organizacija Masovna publika Javnost Sinhronicitet Bezlinost Novi pojam kolektivitetaPolitiki aspekti mas. U ovom smislu, publika se interpretira kao produkt medija, odnosno, kao posledica delovanja medija.

Muzejski spomenici kulture podijeljeni su u sljedede skupine: Kvantitet mase, sa druge strane, iskljuuje mogunost da se oni koji je sainjavaju oseaju bliskima. Javnost kao politiko-pravna kategorija oznaava spoljanju sferu drutvenog ivota, koja, za razliku od privatne, institucionalne ili stranake, postaje nosilac kriterijuma vrednovanja onih drutvenih odluka koji dotiu interese svih pripadnika drutva. Masovna komunikacija je omoguena posredovanjem medija masovnog komuniciranja.

Prvi se put javlja termin muzeologija u knjizi Phillippa Leopolda Martina Praksa prirodoslovlja koja izlazi Megatrend revija Megatrend r Review vol Megatrend univerzitet, Beograd, Obiliev venac 12 Za izdavaa: Drugim reima, sama upotreba ili sadraj poruka koje su u opticaju podleu kontroli i mogu biti snimljeni. Mediji su tehnoloka sredstva masovne komunikacije, TV, radio, film, novine, internet itd.

Konkurencija i borba za itaoce, meutim, dovele su do izvesne politike neutralizacije a time i do rastue heterogenosti publike. Dokumentacija u muzejima i galerijama svodi se na dvije kategorije: Drugim reima, neka oznaka moe denotirati odreeno znaenje samo na osnovu datog koda.

Kolekcija se u to vrijeme prvi put naziva muzejom.

Meu mnogim varijantama ovog tipa, nalaze se i sve tzv. Isto tako, prva filmska publika, naprimer, upuena na ogranien skrkpta naslova godinje, u sociokulturnom pogledu, gotovo da nema nita zajedniko sa savremenom filmskom publikom. Medijumi su sredstva komunikacije koja kombinuju razliite forme, kao to je na primer knjiga, budui da moe sadravati rei, grafikone i crtee. Pojam linosti mu je srodan, iako je personalistiko shvatanje linosti opreno prvobitnom znaenju termina, budui da u fokus stavlja kategoriju persone.

  BHARATHIYAR AATHICHUDI PDF

Istraivanja su pokazala, da se publika konstantno diferencira u odnosu komnuikologija medijima, odnosno, u skladu sa njihovim socijalnim upotrebama i funkcijama. Sam cilj je sveanost i taj cilj je dostignut. Karakteristino je i to da sa individualnim razvojem dolazi i do prelaska iz jedne grupe u drugu. Sam izraz mnenje, preuzet je iz latinskog jezika. Muzejska zbirka je skup muzealija i rezultat procesa njihove akumulacije. Gpp Skripta skripta komunikolotija gpp. Remember me Forgot password?

Tako je njegova glavna osobina stabilnost u odnosu na izbor materijala kao i vremenska otpornost. U prirodoslovlje de muzeji i zbirke imati posebnu ulogu u taksonomiji i filogenetici, a manji muzeji na floru i faunu Komunikacija u organizacijiPored formalnih sistema komunikacije, oomunikologija svakoj organizaciji razvija se i paralelni neformalni sistem optenja meu njenim lanovima.

Zato se i moe rei da znaenje neke poruke zavisi od namere poiljaoca, raspoloivog jezika ili sistema simbolikih momunikologija koje strukturiraju poruku, konteksta i komunikativnih mogunosti ili diskursa.

Znak je nosilac znaenja, neto to poseduje znaenje, predmet koji neto znai ili, predmet koji upuuje na drugi predmet. U temeljnim odrednicama ovakvog shvatanja komunikacije, nalazi se transmisija signala ili poruka na daljinu, u cilju kontrole ne samo recipijenta ve i itavog komunikacijskog procesa.

Hobs – Levijatan Skripta – PDF Free Download

Megatrend – Doc -3 Final Documents. Komunikoloogija njegovoj tiini i praznini ima neeg sakralnog. Ove promene su redukovale homogenost i simultanost iskustva publike, iji je rezulat sve vea segmentacija i fragmentacija. Tredi element je scenarij. Neke poruke su jasne i oigledne, dok su druge skrivene i nejasne.