DIANE TSA SETSWANA PDF

DIANE DITLHALOSO Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. # Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa LESIELA MME O SULE KE SALE MOTLANE RRE LEKA MATLHO HAKA MONA NKGONO O SULE KE MO LEBILE A LONGWA KE MOKWEPA KE MO SHIBILE. Diane tsa Setswana. 77 likes. Community. Tlhaloso: O ka nna wa dumalana le motho ka ga sengwe,a tloga a tlhanogela tumalano eo. Mookodi wa pula o.

Author: Faujinn Fenrizshura
Country: Lithuania
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 12 April 2013
Pages: 351
PDF File Size: 5.94 Mb
ePub File Size: 8.57 Mb
ISBN: 542-6-76181-874-3
Downloads: 78158
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mok

Bontle le bokgabo jwa bagolo bo bonwa mo baneng ba bona.

Ngwana yo a sa leleng, o swela tharing Motho yo a sa tlhagiseng mathata a gagwe ga a kitla a bona thuso. Fa motho a latolela mmui wa mafoko gongwe ka kgakgamalo gore ga go ka ke setswaana nna ka tsela eo a buang gore go tla nna ka gona. Se ka wa re fa o bona mongwe a tlhagetswe ke tsietsi wa sotla ka ena, e ka re ka moso wa tsoga o wetswe ke bomadimabe mme wa tlhoka kutlwelobotlhoko. Tsie e fofa ka moswang Batho ba kgona tiro botoka fa ba kgotshe Kgomo e tsetse ga e a tshwanelwa go tlhajwa, mme fa e se ya gago o e tlhaba fela o sa e rekegele Tshega e fapogile metsetelo marago Go senyegile Tshimo ya mosadi sekgwana mosadi o jwala a tlopela Tshipo o rile ke lebelo, marota motlhaba w a re ke namile Motho le fa a ka dira bobe mme a re o a siya, o tla swtswana a nne a tshwarwe la dane.

21 Aug Diane tsa Setswana ka ga mosadi.

Thupa go fedile ya dikgomo, ga sala ya batho – Bana ba tshwanetse go aga ba kgalemelwa, ba sa lomelediwe. Ga le fete kgomo la tlhaba motho. Pinyana fa e re ping ya bo e utlwile tse dikgolo. Bana ba motho ba bonwa ka setshwano.

  BURSZTYNY ZOFIA KOSSAK PDF

Puo Ya Rona/Our Lunguage: Diane Motswana

Tshukudu ya feta marwana pounama di botlhoko – Motho yo o ratang dijo fa a re o kgotshe, e a be e le fa a lwala. Le fa motho a ka iponatsha a siame ga o kake wa itse maikaelelo a gagwe Motshega kgarebe ke monyadi wa yona Motho yo a nyatsang selo a ka tsoga a se dira Ngwana ntae ke go lae tlhogoputswa ga se molao Mogolo a ka ithuta sengwe go tswa mo settswana.

Ga se gantsi bana ba gotsa batsadi ba bona Motho ke motho ka batho ba bangwe. This page requires Javascript. Tladi e bogale e tswa marung – Kgalefo ya motho e ntsi fa e simologa, fa nako e ntse e feta dian a phofa.

Merogolwane ya tsatsing e kgonwa ke go lela e lebaganye – Batho ba ba nang le diphapang ba tshwanetse go di nnela fatshe, ba di fedisa. Thotana e se nang khudutlou, bolobete ba ipha naga Batho gantsi ba itaola fa moeteledipele a se yo Thubisi ga e bonwe, e bonwa ke motsogapele Selo sa botlhokwa se a phakelelwa, se tseelwe matsapa Thukhwi o rile: Mo botshelong motho a se ka a tshepa gore a ka bo kgona a le esi Tladi e bogale e sa tswa marung Botlhoko jwa tiragalo e e masisi bo fokotsega morago ga lebaka Tlhapi holofela leraga meetse a pshele o a bona Go botoka go itlwaetsa go dira tiro go sa le gale mogopolo o sa le moshwa e se re gongwe wa diega mme o feletse o sa bona se o neng o se batla.

Fa motho a kopa ka lobaka lo lo leele o feletsa a bone se a sekopang. Diselammapa ga di ratane.

  INTRODUCCION A MELANIE KLEIN HANNA SEGAL PDF

Noticeboard

Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go dine Khumo ga e nnele ruri mo mothong Bana ba kgwale ba bitsana ka melodi Bana ba motho ba na le se ba itsaneng ka sona. Gantsi go molemo go ipha nako fa o dira tiro gore e tle e nne ntle. Se ya bogwe se tletse, se boa se tletse – Fa motho a batla go fiwa, le ene a fe ba bangwe.

Sebodu se lekwa ka legano, sa nko se latsa le tlala – Fa batho setsawna na le kgang, ba tshwanetse go e nnela fatshe, ba e bua, ba e fetsa. Bontle jwa motho ga se gantsi bo supang pelontle ya gagwe. Tau ga e je e dumile, e a re e lela e be e re e tlhaselwe – Fa Motho yo mongwe a go ipokela, le wena o tsamae o mo ipaakanyeditse.

Setshwarwa ke ntswa-pedi ga se thata – Tiro e nna motlhofo fa e tshwaraganetswe. Monna nku o lelela teng. Le fa o ka e buela lengopeng magakabe a e bona Fa motho a dirsengwe a ithaya a re o iphitlhile, mongwe o a mmona.

Motlapa o itshireletsa ka go bua thata. Modira-dibe o itse ka lobaka lotlhe fa e tlaa re ka letsatsi lengwe a tshwarwe, ga a lebale go loga maano go itlhokomela gore fa a ka tshwarwa a tle a falole ka mokgwa mongwe. Go pataganya mediro motho o feleletsa a sa serswana epe ya tsone sentle.